เกี่ยวกับเรา

บริษัท CK.41 Tours Co., Ltd. ซึ่งเปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี ได้รับการเชื่อถือในบริการจาก บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06831 เป็นสมาชิกของ IATA TTAA, และ TAT และเป็น BSP AGENT ทางบริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวแบบครบ วงจร ซึ่งรวมทั้งบุคลากร และมัคคุเทศก์ที่มีความชำนาญในแต่ละเส้นทางเป็นพิเศษ ซึ่งมากด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ตลอดจนให้คำปรึกษา และแนะนำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่มีความรู้และความสามารถซึ่งพร้อมที่จะให้บริการท่าน อีกทั้งทาง บริษัทฯ ยังมั่นใจว่า สามารถให้บริการด้วยมาตรฐาน และสร้างความประทับใจให้ท่านในการบริการ ซึ่งท่านสามารถดูได้จากผลงานที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาค รัฐและเอกชนต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ทำงบริษัทฯจึงมีความยินดีและพร้อมที่จะนำเสนอบริการให้แก่ท่านในด้าน ต่างๆ ดังนี้

 

1. ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลกทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
2. บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทุกเส้นทำงทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศทั่วโลก
3. บริการจัดนำเที่ยวแบบ Package Tour เฉพาะกลุ่ม
4 บริการรับจองโรงแรมที่พักทั่วโลก ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
5. บริการจัดทัศนศึกษาดูงาน เพื่อการประชุม และสัมมนาดูงาน ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
6. บริการยื่นวีซ่าพร้อมให้คำปรึกษาใน เรื่องการทำวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
7. บริการจัดหารถตู้/รถบัสปรับอากาศ เพื่อทัศนศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ
8 บริการจัดทำประกันสุขภาพพร้อมประกันอุบัติเหตุสำหรับการเดินทาง ฯไปต่างประเทศ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะนำเสนอบริการให้แก่องค์กรและหน่วยงานของ
ท่านด้วยความเป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานท่านซึ่งทางบริษัทฯ ยังคงยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด
ทางบริษัท ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการนำเสนอการบริการในครั้งนี้